logo 首頁 > 文匯報 > 中文星級學堂 > 正文

【現代文學】《國學叢刊序》

2021-01-20

羅振玉

(續1月6日期)將見化瀛海為環流。合區宇為藝府。觀摩逮於殊方。交友極於天下。此今易於昔者二也。繼事者易為。後來者居上。是以漢末經師。兼綜六藝。唐初正義。備采南北。國朝二百餘年。儒風益振。王郝詁訓ヾ。上扶五雅之衰。段桂說文ゝ。遙奪二徐之席。 (未完待續)

註釋

ヾ 王郝詁訓:王,指王念孫(1744 - 1832),字懷祖,著有《廣雅疏證》。郝,指郝懿行(1757 - 1825),字恂九,著有《爾雅義疏》及《山海經箋疏》。

ゝ 「段桂說文」兩句:段,指段玉裁(1735 - 1815),字若膺,著《說文解字注》。桂,指桂馥(1736 - 1805),字冬卉,著《說文解字義證》。段、桂二人都是清代「《說文》四大家」之一。二徐,指徐鉉(916 - 991)、徐鍇(920 - 974)。南唐人。鉉精小學及篆隸,嘗受詔校《說文》,續編《文苑英華》。鍇著有《說文解字繫傳》及《說文解字篆韻譜》。兄弟同有文名,鉉稱大徐,鍇稱小徐,號「二徐」。

書籍簡介︰《中國現代文學精華》所錄都是現代名家之作,有膾炙人口的篇章,也有議論宏深的佳構。文章有文言的、白話的,皆經考證,並附詳細的參考資料。■資料提供︰商務印書館

隔星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻