logo 首頁 > 文匯報 > 中文星級學堂 > 正文

【現代文學】《文學改良芻議》  胡適

2021-04-21

今之談文學改良者眾矣;記者末學不文,何足以言此!然年來頗於此事再四研思,輔以友朋辯論,其結果所得,頗不無討論之價值。因綜括所懷見解,列為八事,分別言之,以與當世之留意文學改良者一研究之。

吾以為今日而言文學改良,須從八事入手。八事者何?

一曰,須言之有物。

二曰,不摹倣古人。

三曰,須講求文法。

四曰,不作無病之呻吟。

五曰,務去爛調套語。

六曰,不用典。

七曰,不講對仗。

八曰,不避俗字俗語。(未完待續)

題解

《文學改良芻議》首載於1917年1月的《新青年》第二卷五期,重刊於1921年上海亞東圖書館出版的《胡適文存》第一集。本篇即據此書載錄。1916年10月,胡適讀《新青年》後有感而發,寫信給主編陳獨秀,提出文學革命的八項主張。其後胡氏又應陳獨秀之請,將八項主張加以申說,寫成《文學改良芻議》一文,揭開了新文學運動的序幕。

書籍簡介︰《中國現代文學精華》所錄都是現代名家之作,有膾炙人口的篇章,也有議論宏深的佳構。文章有文言的、白話的,皆經考證,並附詳細的參考資料。●資料提供︰商務印書館

隔星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻