logo 首頁 > 文匯報 > 教育 > 正文

珠落玉盤:不同年齡 特定稱謂

2018-05-30

■李昂尼 現職中學教師 gglit@hotmail.com

中國古代,對不同年齡的人有特定稱謂,這些稱呼,有些源出古籍,有些則概括該年齡的特質,了解一些,趣味無窮。

《論語.為政篇》記載了孔子一句膾炙人口的話︰「吾十有五而志於學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲不踰矩。」意思是︰我15歲時就開始立志學習;30歲能自立於世,學有所成;40歲時遇到事就不會迷惑;50歲時懂得天命;60歲能聽得進不同的意見;70歲能達到順茪葸@做事,不會超越社會規範。此後兩千年,「志學」、「而立」、「不惑」、「知命」、「耳順」等詞,便成為了不同年歲的別稱。

除了以上這些別稱,還有不少例子。比如,7歲孩童,古時稱「髫年」。「髫」即小孩額前垂下的頭髮,因幼童頭髮短而難束,故任其自然下垂,晉陶淵明《桃花源記》便有「黃髮垂髫」之語。大約8歲開始,孩童多把將頭髮分作左右兩半,編紮於頭頂,故稱「總角」,兩千多年前的《詩經.齊風》便有記載︰「婉兮變兮,總角丱兮」。

10歲開始上學

孩子10歲,便屆出外就學之齡,故稱「幼學之年」。《禮記.曲禮》說:「人生十年曰『幼』,學。」古時男子到了15歲,便會將頭髮由兩髻(總角)束成一髻,即「束髮」。《大戴禮.保傅》載:「束髮而就大學,學大藝焉,履大節焉。」故15歲的男子除了叫「志學」,也叫「束髮」。

男子20歲稱「弱冠」。此語在古籍中頗常見,典出《禮記.曲禮》:「二十曰弱,冠。」孔穎達的註解說:「二十成人,初加冠,體猶未壯,故曰弱冠。」古代男子20歲算作成人,要行加冠禮,然身體仍未壯實,故得此名。

60歲除可叫「耳順之年」,也叫「花甲」,蓋六十年乃天干地支的一次循環,故也作60歲的代稱。唐趙牧有詩︰「手挪六十花甲子,循環落落如弄珠」。古時生活艱難,人均壽命比現代短得多,杜甫便有詩說:「酒債尋常行處有,人生七十古來稀」,能活上70歲的,在古時可算稀有,故古人用「古稀」為70歲的代稱。

80歲拄杖入朝

80歲則為「杖朝之年」。《禮記.王制》說:「八十杖於朝。」即80歲可以拄杖出入朝廷。原來古代有賜手杖給老人使用的定制。「五十杖於家,六十杖於鄉,七十杖於國,八十杖於朝,九十者天子欲有問,則就其室。」意思是︰50歲可以拄杖行於家,60歲可以拄杖行於鄉,70歲可以拄杖行於國都,80歲可以拄杖出入朝廷,90歲可以享受讓天子就室問政的待遇。不少古詩文中,都有提及「杖朝」,如清趙翼《初用拐杖》詩︰「我年屆杖朝,卅載林下叟。」

古時能活上七八十也不易,要是能長壽至百,則稱為「期頤」,語出《禮記.曲禮》上:「百年曰期,頤。」鄭玄註解說:「期頤,猶要也;頤,養也。不知衣服食味,孝子要盡養道而已。」時至今日,能享「期頤之年」的,也十分難得。

逢星期三見報

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻