logo > ׳ > ׶ >

ifyOjeiG]^Bs]^B]^

2017-06-13

箶 `XH

nHG١AnIڦѮaOnA{ɦbs{]{^u@CA̩OH

HGڦѪqaӭ]^AڴNObnXqXͪC

C{HGڦbC{Aɳwݭ䪺q@IӤjaOH]H^ڡI

u~٤HvӻAsFܻonAOiHzѪC~s{lǤFjq~ҡABӼs{ͬ~٤H_W[FګDέpA{ɦbs{໡s{ܪHWLTA]uӦۼs{HvF¥sFܤ]OiHzѪCMӡAuHvAgͤgAͬWXGʤʻsFܡAFNpDһ--uevCϤҮiܪ~Qɩw]uivӻ~G

1.]gong2^]gon2^FuongvoΤWouonvC

2.s]gwong2^]gong2^FnugwvoΤWonugvC

3.]gwok3^]gok3^FnugwvAoΤWonugvC

X{uivo{HO]ܪHADֳtά٤OA²ƤF@ǭ]n/^AqӰFзǪŪCAnjŪuivHڥзǪŪAҥHǽTӻOڥohuivI

AJWHŪuivͫeȥAL̤jh|pGuڥѤpjAHHOo򻡡IvAuAڳFXQ~IvAɦpڪCHٷ|ıoAyաuMO1v]_S^AGNu\ڡv]G@A^CѩFL̡A]QAuĥHUkG

If you can't beat them, join them.

]@YuCvAYuCv2^

iĶѦҡGpAL̥ˡA

NӭӦPyXænFCj

ĤlǻܮɡAMP򪺤Hjhq\L̻@ǡu²vApG

uA]nei5^vŪu]lei5^v

ukJvAuk]naam4^vŪuš]laam4^v

ukJvAuk]neoi5^vŪuf]leoi5^v

uAҡvAuA]nung4^vŪus]lung4^v

uxvAux]naau6^vŪulaau6v

uOvAu]nou5^vŪulou5v

u¡]hak1^vŪu^]hat1^v

uB͡vAuB]pang4^vŪuh]pan4^v

uġvAu]caang2^vŪu]caan2^v

uڡ]ngo5^vŪuo5v

M@ǡuiR|vApG

fyuy]naai1 naai1^zvAuvŪulaai1@laai1v

u]ngau4 ngau4/ ngau4 ngau2^vŪuau4@au4/@au4@au2v

u]ngaa4 ngaa4^vŪuaa4@aa4v

u]ngaan5 ngaan5^vŪuaan5@aan5v

u]gwong1 gwong1^vŪu]gong1@gong1^v

uGG]gwo2 gwo2^vŪ go2 go2v

ĤliFoӭӬOuivߺDAPϪjF]藍FAuivNUhIHdbWAoODAҦ]{njH]AѮvfuivRḀuOu˾ǼˡvΡuӳv}FCܻ^ӡA̪b@Mq@@Wuy]nou4^zvŪ@uyҡ]lou4^zvAӳouOBs@Apݨӹqx譱unh[`Ni]Ū^DFCDAǴCvTܲ`ܻAdLǶUC

uivɩwAi׬۷tkAɥHOuivAӬOuŪvBuŪ3vΡuLvApG

wGon1]^, ngon1]^

Gaat3]^, ngaat3]^

ufcvufvGning4]^,ling4]^

ڡ]^Gaam1, am1, ngaam1, ngam1]L^

ͬAjhuivz|AٮXy̤jتOΨӷqǤfCSA`͡ANiHAbYYªXAptBGסBաB²|KuiiNivCܡuivA̻{PuǷ|vǪΤסA`ufyvoh~ӧSbpǰAHPuivաC٬OyAѷY_--uvA{HvC

_______________________

1uMOvAuOvŪule4vA]guMvC

2uCvAYUAޥӡuQGNdvC

3uŪvŪ~{iŪC

iM²骩jhttps://leoleung2016.wordpress.com/

Ū׳PDF

sDƦ
϶
W